pupdates forever zoi 2019

Anastasia

Anastasia

Bandit aka Dandy

Bandit aka Dandy

Baryesh (Russia)

Baryesh (Russia)

Bear aka Triton

Bear aka Triton

Ben (Korea)

Ben (Korea)

Cora aka Skripka (Russia)

Cora aka Skripka (Russia)

Goose aka Topal

Goose aka Topal

Henrietta

Henrietta

Igor aka Adam (Russia)

Igor aka Adam (Russia)

Ivan (Qatar)

Ivan (Qatar)

Jack Frost aka Silvia

Jack Frost aka Silvia

Jane aka Classy

Jane aka Classy

Joe aka JoeJoe (Korea)

Joe aka JoeJoe (Korea)

Klara aka Misty

Klara aka Misty

Laika aka Jill (Korea)

Laika aka Jill (Korea)

Leo aka Lyon (Russia)

Leo aka Lyon (Russia)

Leo aka Rigel

Leo aka Rigel

Liberty aka China Lady (China)

Liberty aka China Lady (China)

Masha aka Lady Grey

Masha aka Lady Grey

Roxxi aka Mariah

Roxxi aka Mariah